:


:


áãé÷ä à


áãé÷ä à

"
- 3
- 2
- 3
- 1
- 2
- 1
- 3
- 3
- 3
- 2
- 3
- 3
- 2
- 1
- 3
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3
'- 1
- 3
- 1
- 3
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 1
- 3
- 2
- 1
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 1
- 3
- 3
- 2
- 1
- 2
- 3
- 3
- 3

ñéîï-èåá éðéáùçø ãåøùçîåï àåøéãäï øåïáï-îùä òåîøéáðéîéðåá ãðéàìøåèîï úåíãåéèù äøàìãðéàì ùçøàèãâé ùìåùçí ðåòíãåéãé àìîåâìéáåáéõ òîéúáééèðø ñúåéäåùåò ìéøïñâì àãéøàìéæøåá òãïîì÷åá àìéùîàìåá îùäøåáéðåá îùä

àìéôåú éùøàì 2012
àìéôåú ôúç ú÷åä 2012

:

| | | | | | | ' | | |